STARLEAGUE Basketball (KL) Player of the Month (Dec 2019)

STARLEAGUE Basketball (KL) Player of the Month (Dec 2019)

拿下「雙雙」成績,個人獨取20分及13個籃板,另有2次助攻及3次偷球。

盡最後努力,帶領球隊以較佳排名,殺入季後賽!自已亦獲選為九龍區11最佳球員!


九龍區 12月最佳球員 入圍名單(排名不分先後):

Li Chung Hin ( 王馬)

Tso Ka Yeung (Passion)

倪漢星 (Notorious)

簡劍材 (Notorious)